Filter by: Subject

агроөнеркәсіптік кешен; ТМД аймағы; агроөнеркәсіптік интеграция; азық-түлік қауіпсіздігі; экономикалық тиімділік; экономикалық мүдде; агроөнеркәсіптік бірлестіктер; агропромышленный комплекс; регион СНГ; агропромышленная интеграция; (1)
акция; биржа; капиталдандыру; «Халықтық IPO»; қор нарығы; бағалы қағаз; Акция; биржа; капитализация; «Народное IPО»; фондовый рынок; ценная бумага; (1)
Конкурентоспособность животноводства; мелкотоварность производства; экспорт мяса; льготное кредитование субъектов АПК; мал шаруашылығындағы бәсекелестік; кіші тауар өндірісі; ет экспорты; АӨК субъектілерін несиелеу жеңілдіктері; (1)
обобщение; абстракция; экономическая теория; товар; деньги; цена; стоимость; закон стоимости; мера стоимости; мировая валюта; жалпыламалау; абстракция; экономикалық теория; тауар; ақша; баға; құн; құн заңы; құн мөлшері; әлемдік валюта; (1)
предпринимательство; инновационное предпринимательство; жизненный цикл инноваций; лизинг; высокая добавленная стоимость; инновационный процесс; инновационное развитие; кәсіпкерлік; инновациялық кәсіпкерлік; (1)
туризм; совершенствование; развитие; турист; анализ; конкурентоспособность; эффективность; жетілдіру; дамуы; турист; талдау; бәсекеге қабілеттілік,тиімділік; (1)