Репозиторий КазНУ имени аль-Фараби

Study of the microbiocenosis in sandy soil and rhizosphere sand plant of south Kazakhstan. Оңтүстік қазақстанның шөл өсімдіктерінің ризосферасындағы және құмды топырағындағы микробиоценоздардың құрамын зерттеу. Изучение состава микробиоценозов в песчаных почвах и ризосфере песчаных растений южного Казахстана.

Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих разделах