Repository of the KazNU at al-Farabi

Study of the microbiocenosis in sandy soil and rhizosphere sand plant of south Kazakhstan. Оңтүстік қазақстанның шөл өсімдіктерінің ризосферасындағы және құмды топырағындағы микробиоценоздардың құрамын зерттеу. Изучение состава микробиоценозов в песчаных почвах и ризосфере песчаных растений южного Казахстана.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)