Репозиторий КазНУ имени аль-Фараби

Salvestrols are strong anticancer plant antioxidants. Салвестролы – сильные антираковые растительные антиоксиданты.Салвестролдар – қатерлі ісік жасушаларына қарсы өсімдіктекті антиоксиданттар.

Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих разделах