Репозиторий КазНУ имени аль-Фараби

The language situation in some Arab States: Arabization of the education system and its terms. Языковая ситуация в ряде арабских государств: арабизация системы образования и ее терминов. Бірқатар араб мемлекеттеріндегі тілдік жағдайы: білім жүйесі мен оның терминдерінің арабтандырылуы.

Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих разделах