Репозиторий КазНУ имени аль-Фараби

ҚЫТАЙ ТІЛІНДЕГІ «了» СУФФИКСІ МЕН МОДАЛЬДІ КӨМЕКШІ СӨЗ «了»-ДІҢ ҚОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІГІ

Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих разделах