Репозиторий КазНУ имени аль-Фараби

The lexical representation of the concept "anguish" over the signs of bird. Лексические репрезентации концепта «тоска» через признаки птиц.“Сағыныш” концептін құстар белгілері арқылы лексикалық қайта таныстыру (репрезентациялау).

Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих разделах