Репозиторий КазНУ имени аль-Фараби

The lexical representation of the concept "anguish" over the signs of bird. Лексические репрезентации концепта «тоска» через признаки птиц. “Сағыныш” концептін құстар белгілері арқылы лексикалық қайта таныстыру (репрезентациялау).

Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих разделах