Repository of the KazNU at al-Farabi

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ДЕЛЕКСИКАЛАНУ ҮДЕРІСІНІҢ СИПАТЫ