Repository of the KazNU at al-Farabi

КҮРДЕЛІ ЖЕР-CУ АТАУЛАРЫНЫҢ ЭТНОМƏДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ