Репозиторий КазНУ имени аль-Фараби

ӨКІМДІК ҚҰЖАТТАРДЫ ƏЗІРЛЕУДІҢ ӨЗІНДІК ЖƏНЕ ОРТАҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ОҚЫТУ ЖОЛДАРЫ

Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих разделах