Repository of the KazNU at al-Farabi

Upgrading Monitoring system of Higher Educational Quality in the Republic of Kazakhstan. Қазақстан Республикасындағы жоғары оқу орындарының білім беру қызметтерінің сапасын бақылау жүйесін жетілдіру . Совершенствование системы мониторинга качества высшего образования в Республике Казахстан.

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)