Репозиторий КазНУ имени аль-Фараби

Using internet in market асtivity of organization. Интернет желісінің кəсіпорынның маркетингтік іс-əрекетінде қолданылуы.Применение сети интернет в маркетинговой деятельности предприятия.

Файлы, содержащиеся в элементе

Этот элемент содержится в следующих разделах